Op de algemene ledenvergadering vergadering van 9 december 2021, is er door het bestuur een voorstel ingediend om de statuten te wijzigen. Dit is nodig omdat er in de zomer van 2021 een wet is ingetreden waarvoor we een aantal aanpassingen moeten maken in onze statuten en huishoudelijk reglement. Daarnaast grijpen we meteen de kans aan om de huidige statuten, die voor het laatst is aangepast is 1998, te moderniseren.

Het voorstel werd op de ALV van 9 december 2021 unaniem aangenomen. Echter is er door de notaris een fout geconstateerd in de procedure, waardoor we het proces om de statuten te wijzigen opnieuw moeten doen.

Op dinsdag 21 februari is er reeds een extra algemene ledenvergadering bijeen geroepen. Om het voorstel aan te nemen was het noodzakelijk dat twee/derde van onze leden aanwezig was bij deze extra ALV. Deze opkomst is niet gehaald. Daarom wordt er nu nog een extra algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

AGENDA

  1. Opening
  2. Voorstel Bestuur: Wijzigen Statuten
  3. Rondvraag
  4. Sluiting