Alle leden worden uitgenodigd voor de najaars algemene leden vergadering die zal worden gehouden op maandag 19 december 2022 om 19:30 in de Bucket.

AGENDA

Opening

Mededelingen

Ingekomen stukken

Notulen voorjaars ALV d.d. 30 mei 2022

Voorstellen leden
A. Betalen in de kantine alleen nog maar met PIN.

Voorstellen bestuur
A. Begroting 2023.
B. Stand van zaken open club.
C. Gevolgen organisatie en concept organogram.
D. Herinrichting technische commissie.

Verkiezing bestuur

Verkiezing cq. wijzigingen commissies

Rondvraag

Sluiting

Stukken
De stukken zijn te downloaden via de link die alle leden per email toegezonden hebben gekregen. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar algemenezaken@grasshoppers.nl en we sturen je zo snel mogelijk de stukken toe.