Ledenadministratie:
Margriet Messemaker

Busbeheer:
Cees Hordijk

Voorzitter: Jaap Jonker

 • vertegenwoordigt de vereniging – samen met de secretaris – in geschrifte naar buiten.
 • leidt alle dagelijkse en algemene besprekingen en neemt de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming (bestuurs- en algemene ledenvergaderingen).
 • heeft correctiebevoegdheden in zaken die om een onmiddellijke oplossing vragen.
 • toetst – samen met de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester – beslissingen aan reglementen, statuten en beleid.
 • is overall aansturend en coördinerend gericht naar externe partijen (m.n. NBB / sportalliantie, overheid etc.).

Secretaris: Vacant

 • vertegenwoordigt de vereniging – samen met de voorzitter – in geschrifte naar buiten.
 • houdt verslag van zowel vergaderingen van het dagelijks, algemeen bestuur en van de algemene ledenvergaderingen.
 • agendeert inkomende en uitgaande brieven, etc.
 • maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending naar de leden van het dagelijks bestuur en naar de voorzitters van de desbetreffende commissies.
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij uiteraard ieder bestuurslid gerechtigd is voorstellen in deze te doen.
 • verzorgt de uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen.
 • draagt zorg voor het verenigingsarchief.

Penningmeester: Rein Hottinga

 • draagt zorgt voor het beheer der geldmiddelen.
 • zorgt voor tijdige inning van de contributie.
 • houdt aantekening van de ontvangsten en uitgaven en op welk verenigingsjaar deze betrekking hebben, rekening houdend met de subsidievoorwaarden van de gemeente.
 • ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden;
 • waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingspost teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen.
 • houdt afzonderlijk rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en uitgaven, en houdt hiervan een administratie bij.
 • brengt aan het eind van het seizoen (juni) op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging.
 • maakt aan het einde van het verenigingsjaar duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Algemene ledenvergadering (ALV).
 • maakt aan het einde van het verenigingsjaar, nadat controles door de kascommissie hebben plaatsgevonden, van alle stukken een dossier ter archivering.
 • draagt zorg voor inning van aan leden opgelegde boeten, zowel door de NBB als door de vereniging zelf.
 • aanspreekpunt voor de ledenadministratie.
 • geeft aan de ledenadministratie ter archivering alle contributie en/of andere schulden door van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd of geroyeerd zijn.
 • regelt alle voorkomende verzekeringszaken.

Technische Zaken: Peter van Schie

 • Is namens het bestuur en voor de Technische commissie eerste aanspreekpunt voor alle basketbaltechnische zaken.
 • Stuurt de technische commissie aan.
 • Ziet toe op het opstellen van een technisch beleidsplan, zowel voor de topsport als voor de breedtesport.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoer van het technisch beleid.
 • Stimuleert en bevordert deelname aan cursussen door trainers en begeleiders.
 • Organiseert mede met de Technische Commissie het trainersoverleg.
 • Ziet toe op het opstellen van een jaarplanning.
 • Draagt zorg voor voortgangsrapportage en jaarverslag.
 • Informeert indien wenselijk de leden middels de rebound en website aangaande Technische zaken.
 • Draagt er zorg voor dat de begroting of budgetvoorstellen voor het nieuwe verenigingsjaar bij de penningmeester worden ingediend binnen de daarvoor gestelde periode.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan
 • draagt zorgt voor het beheer der geldmiddelen.

Veilig Sportklimaat, vrijwilligers en jeugd: Annemieke den Dekker

 • Coördinatie en het bewaken van een veilig Sportklimaat
 • Opzetten en bewaken van het vrijwilligersbeleid
 • Coördinator en aanspreekpunt vrijwilligers
 • Opzetten en bewaken van het beleid van Welzijn en Zorg
 • Werken aan de (mentale) veiligheid voor de leden
 • Coördinatie EHBO/BHV/AED
 • Coördinatie VOG

Facilitaire Zaken: Thomas Nijgh

 • Aanspreekpunt vanuit ledenadministratie
 • Beheer website en systemen
 • Aanspreekpunt Kantinecommissie
 • Aanspreekpunt Sportbedrijf Katwijk

Sponsoring: Jaap Jonker

 • Aanpreekpunt vanuit sponsorcommissie