Bestuur

Bestuur 2018-04-09T13:22:15+00:00

Ledenadministratie:
Peter van der Zwart
Boetes, Bus en oud papier:
Penningmeester Paul Schaddé van Dooren

Het bestuur gaat graag in gesprek met een kandidaat bestuurslid die de ambities heeft voorzitter te worden van Basketballvereniging Grasshoppers. Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden.

Voorzitter: VACANT

 • vertegenwoordigt de vereniging – samen met de secretaris – in geschrifte naar buiten.
 • leidt alle dagelijkse en algemene besprekingen en neemt de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming (bestuurs- en algemene ledenvergaderingen).
 • heeft correctiebevoegdheden in zaken die om een onmiddellijke oplossing vragen.
 • toetst – samen met de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester – beslissingen aan reglementen, statuten en beleid.
 • is overall aansturend en coördinerend gericht naar externe partijen (m.n. NBB / sportalliantie, overheid etc.).

Secretaris: William de Haas

 • vertegenwoordigt de vereniging – samen met de voorzitter – in geschrifte naar buiten.
 • houdt verslag van zowel vergaderingen van het dagelijks, algemeen bestuur en van de algemene ledenvergaderingen.
 • agendeert inkomende en uitgaande brieven, etc.
 • maakt afschriften van dringende, belangrijke binnengekomen brieven, ter doorzending naar de leden van het dagelijks bestuur en naar de voorzitters van de desbetreffende commissies.
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergaderingen vast, waarbij uiteraard ieder bestuurslid gerechtigd is voorstellen in deze te doen.
 • verzorgt de uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen.
 • draagt zorg voor het verenigingsarchief.

Penningmeester: Paul Schaddé van Dooren

 • draagt zorgt voor het beheer der geldmiddelen.
 • zorgt voor tijdige inning van de contributie.
 • houdt aantekening van de ontvangsten en uitgaven en op welk verenigingsjaar deze betrekking hebben, rekening houdend met de subsidievoorwaarden van de gemeente.
 • ziet toe, dat bij de begrotingspost vastgestelde uitgaven niet worden overschreden;
 • waarschuwt het bestuur bij overschrijding of dreigende overschrijding van de begrotingspost teneinde treffende maatregelen te kunnen nemen.
 • houdt afzonderlijk rekeningen aan van per begroting vastgestelde inkomsten en uitgaven, en houdt hiervan een administratie bij.
 • brengt aan het eind van het seizoen (juni) op de bestuursvergaderingen verslag uit van de financiële toestand van de vereniging.
 • maakt aan het einde van het verenigingsjaar duidelijke overzichten van het gevoerde financiële beheer en een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de Algemene ledenvergadering (ALV).
 • maakt aan het einde van het verenigingsjaar, nadat controles door de kascommissie hebben plaatsgevonden, van alle stukken een dossier ter archivering.
 • draagt zorg voor inning van aan leden opgelegde boeten, zowel door de NBB als door de vereniging zelf.
 • aanspreekpunt voor de ledenadministratie.
 • geeft aan de ledenadministratie ter archivering alle contributie en/of andere schulden door van leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd of geroyeerd zijn.
 • regelt alle voorkomende verzekeringszaken.

Technische Zaken: Kees de Jong

 • Is namens het bestuur en voor de Technische commissie eerste aanspreekpunt voor alle basketbaltechnische zaken.
 • Stuurt de technische commissie aan.
 • Ziet toe op het opstellen van een technisch beleidsplan, zowel voor de topsport als voor de breedtesport.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoer van het technisch beleid.
 • Stimuleert en bevordert deelname aan cursussen door trainers en begeleiders.
 • Organiseert mede met de Technische Commissie het trainersoverleg.
 • Ziet toe op het opstellen van een jaarplanning.
 • Draagt zorg voor voortgangsrapportage en jaarverslag.
 • Informeert indien wenselijk de leden middels de rebound en website aangaande Technische zaken.
 • Draagt er zorg voor dat de begroting of budgetvoorstellen voor het nieuwe verenigingsjaar bij de penningmeester worden ingediend binnen de daarvoor gestelde periode.
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan
 • draagt zorgt voor het beheer der geldmiddelen.

PR & Media: Marvin Spaan

 • Public Relations volgens een communicatie jaarplan via de online en offline media verzorgen
 • Nieuwe media en tradionele media onderhouden en opzetten
 • Verantwoordelijk voor het beleid van de portefeuille PR & Media

Vrijwilligerszaken: Jacoline van Rhee

 • Opzetten en bewaken van het vrijwilligersbeleid
 • Coördinator en aanspreekpunt vrijwilligers
 • Vrijwilligerstaken invullen

Welzijn en Zorg: Mirjam Mattijssen

 • Opzetten en bewaken van het beleid van Welzijn en Zorg
 • Werken aan de (mentale) veiligheid voor de leden
 • Coördinatie EHBO/BHV/AED
 • Coördinatie VOG

Click edit button to change this text.